Taken en doelstellingen

In het Koninklijk Besluit van 8 juli 2002, wordt de GDT gedefinieerd als “de gezondheidszorgvoorziening die, per zorgzone, het geheel van de patiëntenzorg versterkt onder meer via praktische organisatie en ondersteuning van verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is”

Met het oog op een coherent, toegankelijk en een aan de patiënt aangepast zorgaanbod, heeft de Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging de algemene opdracht te waken over de opvolging van de informatie en ondersteuning doorheen het ganse zorgproces en dit zowel ten opzichte van de zorgverstrekker als ten opzichte van de patiënt.

De Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaars waarvan minstens vertegenwoordigers van de huisartsen, vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en vroedvrouwen, vertegenwoordigers van de door de bevoegde overheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest aan te duiden types van coördinatiestructuren, die erkend zijn en binnen de desbetreffende zorgzone werkzaam zijn.

De Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging heeft in het algemeen als taak de samenwerking tussen haar leden te bevorderen. Dit kan ondermeer gebeuren door het optimaliseren van de informatie- uitwisseling tussen zijn leden door onder andere het organiseren van informatie- en coördinatievergaderingen of door het ter beschikking stellen van administratieve en technische ondersteuning. Als de patiënt het vraagt, dan kan de GDT intensief samenwerken met de gezondheidszorg instellingen die in de betreffende zorgzone werken.

Bovendien heeft de Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging ook als opdracht te waken over het praktisch organiseren en het ondersteunen van zorgverleners bij hun verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging en meer in het bijzonder bij de evaluatie van de zelfredzaamheid van de patiënt, de uitwerking en de opvolging van een zorgplan, de taakafspraken tussen zorgverstrekkers en de opvolging en de registratie van het multidisciplinaire overleg.

(Volgens het Koninklijk Besluit van 8 juli 2002)

Contacteer-ons

Brusano

Site Association
rue de l'association 15
1000 Brussel
02 318 60 55

Site Pacheco
Boulevard Pacheco 34
1000 Brussel
02 375 12 97

BRUSANO integreert de expertise van de GTD (GDT Brussel en Conectar),
RML-B en Palliabru

info@brusano.brussels
www.brusano.brussels